Koniec Ganesh festivalu

Sochy Ganesha odvazaju k moru, kde ich vypustia....ganesh


ganesh


ganesh


ganesh


ganesh
Komentáre

Zverejnenie komentára